صنعت بیمه قربانی مدیران رانتی ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵